Прозорість та інформаційна  відкритість закладу освіти

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

{Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

 

 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                            рішенням сесії Ліплявської сільської ради  

                                                       Канівського району Черкаської області

                                                                                                                            04 грудня 2019 року № 36 -2/VII

                                                                                                                            Голова                             Сергій  Геращенко

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального закладу «Ліплявський ліцей»

Ліплявської сільської ради

 Канівського району

 Черкаської області

(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комунальний заклад «Ліплявський ліцей» Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської області (далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній власності Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської області та є закладом загальної середньої освіти.

   Нова редакція статуту приймається у зв’язку із набуттям чинності нового Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII.

 

1.2.  Місце знаходження закладу освіти:  19020 Черкаська область Канівський район с. Ліпляве, вул. Гайдара, 90, тел. 93219, електронна адреса - leplyavo@ukr.net .

 

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, фірмові бланки та вивіску встановленого зразку і є неприбутковим.

1.4. Засновником закладу освіти є Ліплявська сільська рада Канівського району Черкаської області.

Організаційно-правова форма: комунальна організація (установа, заклад).

1.5.   Повне найменування закладу освіти:

   Комунальний заклад «Ліплявський ліцей» Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської області.

   Скорочене найменування закладу освіти: КЗ «Ліплявський ліцей».

1.6. Головною метою закладу освіти є: забезпечення реалізації права громадянина на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головним завданням закладу освіти є:

-    забезпечення реалізації права громадянина на початкову, базову та профільну середню освіту;

-    виховання громадянина України;

-    виховання шанобливого ставлення до родини, повагу до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів;

-    формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості підготовленої до професійного самовизначення;

-    виховання в учнях поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-    розвиток особистості дитини, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-    реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-    виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-    створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України та цим Статутом.

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України  та цим Статутом;

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-    безпечні умови освітньої діяльності;

-    дотримання державних стандартів освіти;

-   дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-   дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У закладі освіти визначена українська мова навчання.

1.12. Заклад освіти має право:

-   визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;

-   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми;

-  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-   використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-   бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.

1.13. Медичне обслуговування учнів та  відповідні  умови  для  його  організації забезпечуються  засновником і здійснюються Комунальним некомерційним підприємством « Канівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Канівської районної ради.  

1.14. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Заклад освіти має дошкільний структурний підрозділ потужність якого розрахована на 40 місць (2 групи).

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Заклад освіти забезпечує належний рівень підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти, має три рівні освіти:

- початкова освіта тривалістю чотири роки;

- базова середня освіта тривалістю п’ять років;

- профільна середня освіта тривалістю три роки.

2.2. Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

   В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку.

   План роботи затверджується педагогічною радою закладу освіти.

2.3. Основним документом, що регулює освітній  процес є освітня програма, що складається на основі типових освітніх програм, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.                                                                                                                            

    Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

2.4. Відповідно до освітньої програми педагогічні працівники даного закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної та виховної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Допускається одночасне використання варіативних програм, визначених Переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

2.5. Заклад освіти здійснює освітній  процес за денною формою навчання.

2.6. Зарахування учнів до закладу освіти здійснюється за наказом керівника на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу). До  1  класу  зараховуються  діти  6  років,  які  досягли  шкільної  зрілості,  що  визначається  за  допомогою  психодіагностичного  обстеження  психологом навчального закладу.

   У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу освіти здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України.           

      2.6.1. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків створюються група, клас, або проводиться навчання за індивідуальною формою згідно чинного законодавства.

2.7. У закладі для учнів 2-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та відповідного асигнування можуть створюватись групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).                        

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом освіти в межах часу, що передбачений освітньою програмою. Ліплявський ліцей працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні субота, неділя та святкові дні.

      2.8.1. У період за несприятливих погодніх умов ( для  учнів 1-4-х класів за температури повітря -20 град. С., для учнів 5-9-х (11-х) класів -30 град.С.), підвищеної епідеміологічної ситуації навчально-виховний процес у навчальному закладі призупиняється. Виконання навчальних планів та програм проводиться за рахунок інтенсифікації навчально-виховного процесу.

2.8.2. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням освітньої програми, але не може бути менше 175 робочих днів у 1-4 класах, 190 робочих днів у 5 –11 класах.

2.8.3. Навчальні заняття для учнів розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-11 класах, згідно щорічних рекомендацій Міністерством освіти і науки України. Проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень дітей входить у тривалість навчального року.                                                                 Навчальний рік поділяється на семестри відповідно до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти та науки.                                                          Відволікання учнів від навчальних  занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з відділом освіти, молоді, спорту та культури з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю закладу освіти запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10.  Тривалість уроків у закладі освіти становить: у першому класі -                35 хвилин, у другому - четвертому класах - 40 хвилин, у п'ятому – дванадцятому  класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами держпродспоживслужби. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог  і затверджується керівником.

 Тижневий режим роботи закладу освіти затверджується у розкладі.

 Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Учням першого класу завдання не задаються.

2.13. У закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік  знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у  другому класі  - визначається педагогічною радою навчального закладу. У документі  про  освіту  (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається  Порядком переведення учнів (вихованців) комунального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369.

2.16. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547 (далі МОН України), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за  № 157/26602.

2.17. Учням, які закінчили певний ступінь закладу освіти, видається відповідний документ про освіту:

 - по закінченні початкової школи – свідоцтво досягнень;

-   по закінченні базової середньої освіти - свідоцтво про базову середню освіту.

-  по закінченні профільної середньої освіти – свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.18. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: золота медаль «За високі досягнення у навчанні» або срібна медаль «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

-    учні;

-    керівник;

-    педагогічні працівники;

-    бібліотекар;

-    інші спеціалісти;

-    батьки або особи, які їх замінюють.

 

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, Правилами внутрішкільного трудового розпорядку, посадовими інструкціями та цим Статутом.

 

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування  навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів.

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов'язані:

-    оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-    дотримуватися вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

-    бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-    дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-   дотримуватися правил особистої гігієни;

-   поважати честь і гідність інших учнів і працівників;

-   виконувати вимоги працівників закладу згідно вимог Статуту і правил внутрішнього розпорядку;

-   систематично і ґрунтовно працювати над своїм інтелектуальним і фізичним розвитком;

-   дотримуватись засад культури поведінки у відношенні до інших учнів, учителів та інших працівників закладу освіти.

Учням неповинні:

-   приносити, передавати і використовувати зброю, спиртні напої, тютюнові, токсичні і наркотичні речовини;

-   використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж;

-   застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякування та вимагання;

-   проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих.

 3.5. Педагогічними працівниками закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

3.6.Педагогічне навантаження вчителя закладу освіти включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

класне керівництво – 50,100 відсотків;

перевірка зошитів - 10-20 відсотків;

завідування:

майстернями - 15-20 відсотків;

навчальними кабінетами - 10-15 відсотків;

навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків.

Розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників закладу освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.8. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, передбачених трудовим договором, без згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, встановлених законодавством.

Держава в особі власника забезпечує:

-    належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;

-    підвищення кваліфікації не менше одного разу на п’ять років;

-    правовий, соціальний, професійний захист;

-    компенсації, встановлені законодавством у разі втрати роботи, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці;

-    встановлення підвищених окладів (ставок заробітної плати) за звання;

-    виплати педагогічним працівникам надбавок за вислугу років залежно від стажу педагогічної роботи, надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків згідно чинного законодавства;

-   за особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

-   виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-    сприяти зростанню іміджу закладу освіти;

-    настановленням і особистим прикладом виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-    виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-   готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-    дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-   виконувати накази і розпорядження керівника закладу освіти, органів управління освітою;

-   брати участь у роботі педагогічної ради;

-   ретельно реалізовувати основні функції школи - навчальну, виховну;

-   прагнути до повного розвитку особистості учня і власного удосконалення;

-   у своїх навчально-виховних діях керуватись толерантним ставленням до учнів, поважати їхню гідність і піклуватись про їх здоров'я;

-    згідно Положення про Державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти систематично перевіряти знання, уміння та навички учнів у різних формах з умовою дотримання їх об'єктивності;

-   надавати допомогу учням у навчанні шляхом індивідуальних та групових консультацій;

-    надавати батькам повну і достовірну інформацію про особистість дитини, її поведінку, успіхи та невдачі в навчанні тільки при особистому спілкуванні, не допускаючи колективного обговорення за участю осіб, які не мають родинного відношення до дитини, в т.ч. і на громадських зібраннях;

-   створювати додаткові умови для розвитку учня в процесі навчання, а також підготовки до життя в сім'ї, суспільстві;

-   організовувати запобіжні заходи, які дають можливість розв'язання конфліктів в учнівському колективі, а також між учнями та іншими членами шкільного колективу;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Крім цього, вчитель:

-    повинен удосконалювати свої науково-методичні знання, а також істотно підвищувати свій інтелектуальний рівень;

-    має право користуватися в своїй діяльності професійною допомогою з боку дирекції, педагогічної ради, наукових установ, відділів (управлінь) освіти;

-    зобов'язаний у навчальній діяльності дотримуватись вимог «Державних стандартів освіти», навчальних програм та календарних планів;

-    зобов'язаний систематично, згідно вимог, вести записи про результати моніторингових досліджень, передавати їх у повному об'ємі в разі тимчасової його заміни або звільнення;

-    має право приймати участь у контролі за роботою закладу освіти, при цьому він може бути залучений до контролю не пізніше початку своїх уроків і протягом усього уроку повинен бути присутнім у приміщенні, де вони проводяться. У випадку, коли вчитель змушений вийти із приміщення, в якому проводить урок, він повинен домовитися із керівництвом закладу освіти, які приймають необхідні заходи;

-    якщо згідно плану урок проводить інша особа (наприклад лікар), вчитель повинен бути присутнім.

3.10. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на три - п`ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-   обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-   звертатись до органів управління освітою, керівника закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  освітнього  процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-   відвідувати заклад і вести розмови з педагогами після закінчення у них останнього уроку;

-    вибирати і змінювати заклад освіти для неповнолітніх дітей протягом навчального періоду;

- обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

-   приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;                                                                                                                - брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або  індивідуального навчального плану;                                                                                        - отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;                                                                                                                             - подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

-   на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу освіти та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти;

-   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-   поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-   виховувати у дітей повагу до законів, прав основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

-    обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в закладі освіти;

-    керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і  гуртками, секціями;

-   сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу освіти;

-   проводити консультації для педагогічних працівників;

-   брати участь в організації освітнього  процесу.

3.15. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту закладу освіти, виконувати накази та розпорядження керівника закладу освіти, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління закладом освіти здійснюється Ліплявською сільською радою,  відділом освіти,  молоді, спорту та культури виконавчого комітету Ліплявської сільської ради.  

Ліплявська сільська рада:                                                                                                         - затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;                                                                                                                                            - забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;                                                                                                                          

 -забезпечує відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.  

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;                                                                      - розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;                                                                                                   - затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;                                                                            - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;                                 

Відділ освіти, молоді, спорту та культури як уповноважений орган управління:                                                                                                                 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;                      - забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;                                                        - здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;                                                                                                                           - здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

4.2. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

   Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладу.

   Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-    працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

-    учнів закладу освіти другого-третього ступенів - класними зборами;

-   батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

    Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: 10 педагогічних працівників, 10 учнів та 10 батьків і представників громадськості. Термін їх повноважень становить 1 рік.

     Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

     Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

     Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальні збори:

-   обирають раду закладу освіти, голову  ради,  встановлюють  термін їх повноважень;

-    заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти.

4.4. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти.

4.5. Метою діяльності ради є:

-    сприяння демократизації і гуманізації освітнього  процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього  процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладу освіти;

-   розширення колегіальних форм управління закладу освіти, підвищення ролі громадськості у вирішення питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу;

4.6. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

-   формування навичок здорового способу життя;

-   створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;

-  сприяння духовному і фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду

-   підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-    ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-   стимулювання морально та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримка обдарованих дітей;

-    розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-    розглядає питання родинного виховання;

-   бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-   сприяє педагогічній освіті батьків;

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

-   організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-   розглядає звернення учасників освітнього  процесу з питань роботи закладу освіти;

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

   Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.7. При закладі освіти за рішенням загальних зборів може створюватись і діяти піклувальна рада.

4.7.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності   освіти для всіх громадян.

4.7.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

-   сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості дошкільної та початкової освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі освіти;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлюючої, та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

-   організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-   вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

-   запобігання дитячій бездоглядності;

-   стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-    всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та закладом освіти.

4.7.3. Піклувальна рада формується у складі 3-х осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян, у тому числі іноземних.

   Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти шляхом голосування простою більшістю голосів.

   Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

   Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків, занять тощо) без згоди керівника закладу освіти.

   У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.7.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-   дотримання вимог законодавства України;

-   самоврядування;

-   колегіальності ухвалення рішень;

-   добровільності і рівноправності членства;

-   гласності.

   Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

   Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш двох третин її членів.

   Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

   Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

   Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу освіти, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.7.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-    скликає і координує роботу піклувальної ради;

-    готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-    визначає функції заступників, секретаря та інших членів;

-    представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

   Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.7.6. Піклувальна рада має право:

-   вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу освіти, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової. культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;

-   залучати додаткові джерела фінансування закладу освіти;

- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;                                                                                                                                   - аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

-   вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу освіти;

-   стимулювати творчість праці педагогічних керівників, учнів;

-   брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу освіти з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-   створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.8. Керівник закладу освіти;

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-  забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;                                                                                              - забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-    забезпечує контроль за виконанням навчальних планів, програм, за рівнем досягнень учнів у навчанні;

-   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-    забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-    підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

-   призначає педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами майстернями, бібліотечних робітників, обслуговуючий персонал;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-   здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

-  затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу освіти;

-   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)

-   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.9. У закладі освіти створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

   Головою педагогічної ради є керівник закладу освіти.

4.10. Педагогічна рада розглядає питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу, планування та режиму роботи закладу освіти;

-    переведення учнів до наступних класів, їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній  процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду і морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу освіти.        

4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

   Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.12. В закладі освіти можуть створюватись вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землі, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі закладу освіти.

5.2. Майно закладу освіти належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу освіти та укладених ним угод.

5.3. Заклад освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони,

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база закладу освіти складається із навчальних класних кімнат, а також спортивної кімнати, бібліотеки, їдальні.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється в межах його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є кошти бюджету Ліплявської сільської ради у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та початкової освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти, благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

   Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством та чинними правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.4. Звітність про діяльність закладу освіти встановлюється відповідно до законодавства.

VП. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

7.1. Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері дошкільної, початкової освіти та загальної середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснює Міністерство освіти і науки України  в формі інституційного аудиту відповідно до ст. 45 Закону України «Про освіту».

        VIII. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

8.1. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

8.2. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів:

- статут закладу освіти;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структура та органи управління закладом освіти;

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти;

- фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

- мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад;

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1. Припинення діяльності закладу освіти відбувається шляхом реорганізації або ліквідації та здійснюється за рішенням Ліплявськоїї сільської ради відповідно до чинного законодавства України.

9.2. При реорганізації або ліквідації закладу освіти звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

9.3. Заклад освіти припиняє свою діяльність із дня виключення його з Єдиного державного реєстру.

 

 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 

Свідоцтво про атестацію

 Структура та органи управління

                                                                                               

 Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними  умовами

Кадровий склад

педагогічного колективу

Ліплявського навчально-виховного комплексу 

Усього педагогічних працівників у закладі  освіти станом на 02.09.2019 – 29

Працюють за строковою угодою –2

 

З них:

•        мають  повну вищу освіту – 27

•        мають неповну вищу освіту –2

•        не мають педагогічної освіти - немає

•        навчаються за денною формою – 1

•        навчаються за заочною формою - 0

•        учителів вищої кваліфікаційної категорії – 12

•        учителів першої кваліфікаційної категорії –10

•        учителів другої кваліфікаційної  категорії –4

•        учителів-спеціалістів –3

•        мають звання «учитель-методист» – 3

•        мають звання «старший учитель» – 2

•        нагороджені знаком «Відмінник освіти України» – 1

•        педагогів, які досягли пенсійного віку – 4

•        перебувають у відпустці по догляду за дитиною – 1

 

                 

Освітня програма 2022-2023.docx
Освітня програма 2023-2024.docx
Положення про внутрішню систему (1).docx

 

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб,

 які навчаються у ЗЗСО

Максимальна кількість учнів, яким

Ліплявський навчально-виховний комплекс Ліплявської сільської ради Канівського району Черкаської  області може забезпечити здобуття освіти за денною формою навчання – 450 учнів

Станом на 02.09.2019

 

 

Мова освітнього процесу

      Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 7), Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (ст.21), Конституції України та Статуту закладу освіти є українська мова

Наявність вакантних посад               

 Інформація

про кількість вакантних посад

станом  на 01.09.2020

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти ЗЗСО

      У закладі освіти створюються належні умови для безпечного освітнього середовища та покращення матеріально – технічної бази. Навчальний заклад повністю забезпечений новими шкільними меблями. Кожного року директором закладу проводиться опитування педагогічних працівників та працівників закладу  про потреби в обладнанні та поповненні дидактичним та роздатковим матеріалом класних кімнат та кабінетів. Для покращення  матеріально – технічного стану закладу освіти керівник закладу звертається з клопотанням до голови та сесії сільської ради. У закладі освіти встановлено

 7 інтерактивних комплексів, кабінети початкових класів обладнані телевізорами, принтерами та ламінаторами. Бібліотека навчального закладу має телевізор,  ноутбуки та принтер-сканер. Кабінет Захисту Вітчизни має інтерактивний тир. Для підвищення рівня самоосвіти та  методичної роботи вчителів обладнано методичний кабінет.

 

Наявність гуртожитків

На території закладу освіти гуртожитки відсутні.

Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного народу, це ключ

золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. 

У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу

 Софія Русова

 

          Результати моніторингу якості освіти:

https://docs.google.com/a/kaniv.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=a2FuaXYuaW5mb3xsaXBseWF2b3xneDo1MDc2OWIzMmQ5ODhjNDA

     


ПОКАЗНИКИ НАВЧАННЯ

по предметах у 5 – 11 класах  за 2021 – 2022 навчальний рік

ПОКАЗНИКИ НАВЧАННЯ

по предметах у 5 – 11 класах  за 2022 – 2023 навчальний рік

ПОКАЗНИКИ НАВЧАННЯ

по предметах у 5 – 11 класах  за І семестр 2022 – 2023 навчального року

Річний звіт про діяльність закладу освіти:

Звіт директора за 2018-2019 н.р.

Звіт директора 2019-2020 н.р.


Звіт про діяльність директора за 2022-2023 нр.docx


Правила прийому до закладу освіти

Прийом документів учнів

Прийом документів на зарахування учнів до 1 класу буде здійснюватись   з 20 травня по 20 червня 2020 року

 

    За  інформацією звертатись до адміністації закладу освіти за            телефоном :0967078820. Продовжується також електронна реєстрація у заклад загальної середньої освіти та триватиме до 20 червня 2020 року.

 

ЯК ЗАПИСАТИ МАЙБУТНЬОГО ПЕРШОКЛАСНИКА ДО ШКОЛИ?

 

      Із 20 травня починається прийом заяв про зарахування дітей до першого класу на 2020/2021 навчальний рік.

    Батьки, чиї діти мають вперше піти до закладу освіти цього року, можуть подати заяву в електронному вигляді (зразок додається).

    Подавати заяву про вступ до закладу освіти мають лише батьки дітей           6-7 років, які збираються почати навчання у 2020-2021 навчальному році.

 

ЗАПИС ДИТИНИ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ОНЛАЙН

 

1. Завантажте заяву, заповніть її та зробіть фотокопію (див.заяву в кінці сторінки)

2. Підготуйте фотокопію свідоцтва про народження дитини.

3. Фотокопії заяви та свідоцтва про народження дитини надійшліть на електронну адресу  leplyavo@ukr.net

4. Необхідно також подати медичну довідку учня (Форма: № 086-1/о). Але оскільки на час карантину в лікарнях та амбулаторіях не проводять огляди, цю довідку можна буде надати пізніше.

 

 

            Директору

Комунального закладу «Ліплявський ліцей»

 

             Галині Кубар

   П.І.Б. заявника_______________________________________

мешкаю за адресою:__________________________________

___________________________________________________

(фактичне місце проживання)

Контактний телефон ________________________________

Адреса електронної поштової скриньки:_________________

  

Заява  про зарахування 

Прошу зарахувати __________________________________________________

      (прізвище,ім'я та по батькові (за наявності), дата народження)                  

До____класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою: ____________________________________________________________________на _____________________ форму здобуття освіти.

          Повідомляю про:

          наявність  права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити)

(__________________________________________________________________)

(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити)

(__________________________________________________________________)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)брата/сестри)

роботу одного з батьків дитини в закладі освіти

(__________________________________________________________________)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),посада працівника закладу освіти)

Навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити)

(__________________________________________________________________)

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності),посада працівника закладу освіти)

 

потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітнього процесі: так/ні (потрібне підкреслити);

 

інші обставини, що є важливим для належної організації освітнього процесу____________________________________________________________

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви документах.

 

Додатки:

1) копія свідоцтва про народження дитини  (так/ні (потрібне підкреслити));

2) оригінал або копія медичної довідки № 086-1/0 (так/ні (потрібне підкреслити));

3) оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації (так/ні (потрібне підкреслити));

4) паспорт громадянина України одного із батьків  (так/ні (потрібне підкреслити));

5) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків).

 ________                                                                                         ____________

     (Дата)                                                                                                                                                                                                              (Підпис)

 

 

Наказ МОН № 367 від 16.04.2018 року "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти"

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми проблемами

У закладі освіти  створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи, а саме: у наявності пандус та кнопка виклик.

                                                                                               

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку

Розмір плати за навчання: навчання у школі є безкоштовним.

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Додаткові освітні та інші послуги у школі не надаються.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

 

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                     на засіданні учнівських зборів

 17.09.2019 року 

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України , органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

2. Учень приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.

3. Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.

4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти зі школи та її території в урочний час.

6. У разі пропуску занять учень зобов'язаний пред'явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов'язаний представити довідку з медичної установи.

7. Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

8. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім'я школи.

9. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.

10. До учнів, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.

12. Булінг є неприпустимою формою поведінки учнів у школі та за її межами.

13. Не дозволяється жувати гумку, учні можуть користуватися на уроках гаджетами лише для навчання.

14. Учень зобов'язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.

15. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний давати щоденник.

16. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.

17. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.  

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять.

3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.

4. Заняття у школі проводяться за кабінетною системою. За кожним учнем у кожному кабінеті закріплено окреме місце. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.

5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.

6. Учень на уроці зобов'язаний виконувати всі вимоги вчителя.

7. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.

8. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.

9. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

10. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов'язково присутні в залі.

11. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя. Тільки коли вчитель оголосить про закінчення занять, учні мають право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

12. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.

13. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

1. Під час перерви учень зобов'язаний:

- підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

- вийти з класу, якщо попросить вчитель;

- учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

- підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху;

- при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

- учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

- забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

2. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, але не повинен заважати іншим.

3. Під час перерви учні можуть вільно пересуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, кухня).

4. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.

5. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.

6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.

7. У школі та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.

8. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.

9. На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.

2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.

3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.

4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

5. Слід вживати їжу і напої, придбані тільки в їдальні.

6. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.

7. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

8. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ

1. У школу учні повинні приходити в одязі, який відповідає перебуванню дитини у суспільних місцях. Стиль одягу - діловий, класичний.Для уроків фізичної культури, трудового навчання, хімії обов’язкова спеціальна форма.

2. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

3. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

4. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.

5. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

6. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.

7. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на свій розсуд.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.

2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.

3. Черговий клас по школі має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня.

4. Чергові учні допомагають черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Учні не мають права під час знаходження на території школи і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров'я самого себе та оточуючих.

2. За порушення цих Правил та Статуту школи учні притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

3. Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів школи і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.

 Штатний розпис

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Кошторис